Psychologenpraktijk
     Antwerpen

Privacybeleid

Deze tekst handelt over het privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens die ons via de website www.psychologenpraktijk-antwerpen.be hebben bereikt.

Psychologenpraktijk Antwerpen, gelegen te Prinsesstraat 35, 2000 Antwerpen, en alle medewerkers verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij uw psycholoog die medewerker is of bij Carla Giebens, oprichter van Psychologenpraktijk Antwerpen op Carla.Giebens@protonmail.com. 

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Psychologenpraktijk Antwerpen alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Psychologenpraktijk Antwerpen verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’).

Psychologenpraktijk Antwerpen (28 VOF)
Rechtspersoon
E-mail: carla.giebens@psychologenpraktijk-antwerpen.be
Ondernemingsnummer: 0845021240
Gereglementeerd beroep: psychologencommissie; deontologische code (https://www.compsy.be/client en https://www.health.belgium.be/nl/brochure-patientenrechten).
Gedragscode en beroepsregels
Toezichthoudende autoriteit

Psychologenpraktijk Antwerpen stelt dit privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op https://psychologenpraktijk-antwerpen.be/, (hierna de “Website”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Website bezoekt of op enigerlei wijze met de Website communiceert.

Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Website door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Psychologenpraktijk Antwerpen, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Psychologenpraktijk Antwerpen optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt via het aanmeldformulier door Psychologenpraktijk Antwerpen, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden.

Gegevens die worden verwerkt: naam; telefoonnummer; e-mailadres; korte beschrijving van de hulpvraag; beschikbaarheden; toestemming voor gegevens.

Verwerkingsdoeleinden

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens worden meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

Om cliënten te kunnen contacteren voor het maken of verplaatsen van afspraken, informeren over het aanbod (enkel voor wachtlijst), facturatie.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.:toestemming; noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toestemming

Toestemming wordt gegeven door de Gebruiker door het vakje voor het privacybeleid aan te vinken. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Website.

De Gebruiker stemt ermee in dat Psychologenpraktijk Antwerpen, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Website of in verband met de diensten die worden aangeboden door Psychologenpraktijk Antwerpen, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

Bewaarperiode

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening worden de persoonsgegevens slechts zolang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Overmaken aan derden

De gegevens die verwerkt worden door de Website worden in geen geval gedeeld met derden zonder uw toestemming.

Recht van inzage, verbetering, uitwissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De cliënt heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere persoon of vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de cliënt gevraagd om een e-mail te verzenden naar de psycholoog bij wie cliënt in behandeling is (geweest).

Direct marketing

We doen in principe niet aan direct marketing, enkel cliënten die vermeld staan op de wachtlijst kunnen geïnformeerd worden over een nieuw aanbod ten einde hen de kans te geven hun wachttijd te verkorten. De cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

We staan open voor feedback, ook bij onduidelijkheden of klachten vragen we de cliënt om dit te bespreken met de psycholoog of met Carla Giebens, oprichter van de groepspraktijk, via Carla.Giebens@protonmail.com. De cliënt kan zich ook richten tot de psychologencommissie via https://www.compsy.be/client

De cliënt beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).  

Deontologische code

Alle medewerkers zijn geregistreerd bij de psychologencommissie en zijn gebonden aan een deontologische code. Meer informatie over de deontologische code, de rechten van de cliënt en de plichten van de psycholoog kan u lezen op https://www.compsy.be/client en op https://www.health.belgium.be/nl/brochure-patientenrechten

Beveiliging

Psychologenpraktijk Antwerpen neemt o.a. de volgende maatregelen om persoonsgegevens tegen verlies of ongeoorloofde verwerking te beveiligen: een versleutelde verbinding (SSL); gebruik van reCAPTCHA V3 en honeypot bij het aanmeldformulier; vergrendelen en beschermen van systeemmappen; verbergen van WordPress versie; XML-RPC uitschakelen; uitschakelen van RSS- en ATOM-feeds; geavanceerde XSS-bescherming en het gebruik van Web Application Firewall (WAF).

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Website te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Website en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

  1. Algemene principes

Een cookie is ” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Website met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Psychologenpraktijk Antwerpen samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Psychologenpraktijk Antwerpen zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aapassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

  1. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Psychologenpraktijk Antwerpen op de Website:

Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Psychologenpraktijk Antwerpen ook mogelijk om eventuele bugs op de Website te identificeren en te corrigeren;

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal)

Tracking cookies: Psychologenpraktijk Antwerpen maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Website te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het Psychologenpraktijk Antwerpen mogelijk om de Website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

  1. c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

– elementor (noodzakelijke cookie): onbepaald. Deze cookie wordt gebruikt door het WordPress-thema van de website. Het stelt de eigenaar van de website in staat om de inhoud van de website in real-time te implementeren of te wijzigen.

– cookieyes-consent (noodzakelijke cookie): 1 jaar. CookieYes plaatst deze cookie om de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers te onthouden, zodat hun voorkeuren bij hun volgende bezoeken aan deze site worden gerespecteerd. Het verzamelt of bewaart geen persoonlijke informatie van de bezoekers van de site.

 

  1. d. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser:

Microsoft EdgeChromeFirefoxSafariInternet Explorer

Psychologenpraktijk
     AntwerpenWanneer ben je beschikbaar?


Toestemming voor gegevens

Psychologenpraktijk
     AntwerpenIk heb interesse in groepsaanbod:


Toestemming voor gegevens